Sociální dialog

Svaz dopravy a průmyslu ČR v rámci projektu „Posilování sociálního dialogu“ vytvořil e-learningové prostředí na adrese http://elearning.socialni.dialog.cz. Prostředí je postaveno na LMS Moodle a je v něm implementováno 22 kurzů z oblastí IT a jazykové gramotnosti. Součástí projektu financovaného prostředku ESF z prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje jsou i elektronické kurzy Sociální dialog Kolektivní vyjednávání - praktické příklady vytvořené na zakázku.

Natavení a administrátorský dozor pro LMS Moodle

Ve spolupráci s firmou LANGMaster bylo nainstalováno prostředí Moodle 1.9.4 a byla provedena jeho grafika a studijní nastavení. Do takto připraveného prostředí jsme implementovali 22 kurzů na MS Office – od společnosti Gopas a jazykové kurzy od společnosti LANGMaster. Provedli jsme import uživatelů a jejich přiřazení do kurzů. V průběhu projektu jsme zajišťovali studijní administrátorskou podporu.

Tvorba kurzu – Sociální dialog pro zaměstnavatele

V rámci projektu bylo plánováno vytvořit elektronický kurz, který bude publikován v již připraveném prostředí. Použitím technologií společnosti LANGMaster, byla rozšířena možnost o využití nosičů CD ROM.
Při tvorbě jsme zajišťovali – vyškolení autorského týmu a spolupodíleli jsme se na přípravě struktury autorských textů. Ve spolupráci s LANGMaster jsme naplnili texty do připravených šablon a dále řídili korektury a testování. Zajistili nasazení kurzu do LMS a jeho přiřazení studentům. Kurz je bezplatně dostupný na http://elearning.socialni.dialog.cz.


ČSA

ČSA a.s. jsme poskytovali po dlouhou dobu služby prezenčního školení v prostorách jejich učeben starém letišti v Praze Ruzyni. Množství kurzů pro oblast IT bylo postupně snižováno a proto jsme začali spolupracovat v oblasti elektronického vzdělávání. Jako první projekt jsme zde ve spolupráci s firmou Trask Solutions spustili školení řidičů referentů a následně pak vytvořili pro piloty sadu více jak 80 kurzů.

Dodávka a provoz Školení řidičů

Školení řidičů referentů zahajovalo projekt elektronického vzdělávání. Ročně se tímto školením musí projít více jak 800 studentů. Kurz byl vytvořen v prostředí Autor, které slouží k tvorbě programů do LMS eDoceo, které je zde využíváno. Kurz se skládá z výkladu, testovacích otázek a po splnění závěrečného testu je studentovi odeslán certifikát. V současné době toto školení probíhá třetím rokem a připravili jsme přechod na novou aktuální verzi vytvořenou již programem Lectora.

Tvorba kurzů AirportBriefs

V rámci výcviku pilotů se musí každý pilot před odletem na cílovou destinaci seznámit s podrobnostmi o této destinaci. Existují papírové poklady, které ovšem nelze studovat mimo prostory ČSA a tak byl připraven projekt, kdy se nejlétanější destinace připraví v podobě elektronického kurzu, který se implementuje do LMS systému a kurzy tak budou dostupné odkudkoli a piloti se tak budou moci připravovat na další let např. i v zahraničí. Celkem se připravovalo více jak 80 destinací = 80 kurzů, které se skládaly z textových informací a z fotografií. Všechny kurzy byly univerzálně připravovány v angličtině. V projektu jsme zajišťovali jak vlastní zpracování a převod připravených textů, tak i korektury a vlastní nasazení do LMS. Samozřejmě jsme celý projekt manažersky řídili.


AjNej – jazykové kurzy pro II. stupeň základních škol

V rámci tohoto projektu jsme spolupracovali na vytvoření studijního prostředí, vyškolení učitelů, zaškolení týmu autorů studijních textů, spolupracovali jsme na vytvoření kurzů a v průběhu projektu administrátorsky dohlíželi na vlastní studium a prováděli podporu jak pro učitele tak žáky. Projekt obsahuje 8 kurzu angličtiny a 8 kurzů němčiny a je určen pro žáky základních škol od 6. – 9. třídy.

Nastavení a řízení projektu v LMS Moodle

Ve spolupráci s firmou LANGMaster jsme připravili instalaci Moodle a vytvořili design a nastavili studijní prostředí. Prostředí začalo ihned sloužit jako komunikační kanál mezi správci projektu a učiteli.

Implementace počítačových kurzů

Do projektu jsme vložili kurzy počítačové gramotnosti Word, Excel a PowerPoint, které byly určeny pro učitele, a provedli jsme kombinované studium, kdy elektronická část byla zakončena odevzdáním zpracované prezentace, tabulky či textu prostřednictvím služeb Moodle.

Spolupráce na tvorbě kurzů

Současně s proškolováním učitelů byly zahájeny práce na přípravě dat. Zde jsme vyškolili tým autorů a za pomoci pracovníků LANGMaster je naučili připravovat data pro jednotlivá cvičení, která jsou použita v kurzech. V rámci projektu byly vytvořeny CD ROMy, které sloužili k jednotlivým školám. Hlavní těžiště projektu a vlastní výuka během celého školního roku proběhla prostřednictvím právě LMS Moodle přímo na Internetu Celkem bylo v rámci projektu připraveno více jak 4000 výukových stránek s interaktivními cvičeními. Použita byla technologie společnosti LANGMaster.

Řízení projektu v průběhu nasazení

V průběhu školního roku probíhala výuka ve více jak 20 školách po celém Středočeském kraji. Zapojilo se celkem více jak 650 žáků. V průběhu jsme řešili podporu pro tyto žáky i jejich vyučující, která se skládala jak z mailové či telefonické podpory tak i z osobních návštěv a řešení problémů přímo na učebnách.

VYSPA – vysokoškolská pedagogika

Tento projekt, financovaný z prostředků ESF vytvářel e-leanringové prostředí s 11 základními kurzy z oblasti vysokoškolské pedagogiky – kurzy s názvy např. – Didaktická technika, Asertivita, Rétorika nebo Biologické základy učení. Celkem se převedly stovky stran textů do podoby elektronického kurzu. Celý vzdělávací program byl kombinovaný s prezenční částí, s odevzdáváním prací a se závěrečnou zkouškou. Projekt je zatím dostupný na http://vyspa.csvs.cz/.

Nastavení a řízení projektu v LMS Moodle

V rámci projektu byl nainstalován LMS Moodle a byla provedena změna grafiky základní verze. Nastavili jsme studijní prostředí a začali systém používat jako informační medium pro studenty. Souběžně se pracovalo na přípravě studijních textů.

Spolupráce na tvorbě kurzů

Tvorba textů nebyla jednoduchá. Bylo potřeba proškolit a řídit tým více jak 15 autorů, jejichž dosavadní zkušenosti s e-learningem byli pouze krajové. Po proškolení a následných konzultacích vznikla sada textů připravených pro převod do elektronické podoby. Pro převod byl vybrán systém společnosti LANGMaster, který vyhovoval požadavkům na provoz pod LMS Moodle tak i pro přípravu CD ROM nosičů s kurzy.

Prezenční školení studentů

V rámci celého projektu byly plánovány a uskutečněny i prezenční části školení, kde zvláště v úvodní části jsme aktivně vystupovali a studenty i pedagogy zaškolili v používání LMS.