Nové publikace

V roce 2017 vydáváme publikaci 14 dní v reálném socialismu aneb putování po ostrově svobody. Tato publikace je dostupná v tištěné i elektronické podobě. Můžete si ji objednat na mail adrese gcomp@gcomp.cz.

Tištěná verze je k dispozici za 295,- Kč a elektronickou PDF verzi vám zašleme za symbolických 90,- Kč.

Image

Staší publikace dostupné ve formátu PDF na CD ROM

Databáze na Webu

Zacátecníci v prostredí web aplikací, získají všechny podstatné úvodní informace o novém prostredí, zejména se seznámí s novým programovacím jazykem – Visual Basic Scriptem, novým datovým aparátem – Active Data Objects a také programovacím prostredím – Visual InterDev, ve kterém web aplikace vznikají. Zkušení vývojári web aplikací si mohou odnést nekolik nových triku a rozšírení a seznámit se s dalšími praktickými zkušenostmi z prípravy web aplikace v prostredí Windows DNA. Kniha je usporádána tak, aby umožnila proniknout do problematiky samostatne a zároven posloužila jako ucební text. V knize naleznete méne teoretických úvah a více príkladu a rešených postupu nejbežnejších úloh zpracování FoxPro dat.

ISBN 80-85649-82-9

VFP3_tipy_a_triky

Kniha tipu a triku je urcena všem zacínajícím i pokrocilým programátorum jazyka Visual FoxPro. Musíme firme Microsoft priznat, že udelala velký kus práce pri jejím vývoji. Co se týká databázových jazyku, patrí stále mezi svetovou špicku. Jelikož u nás vychází málo knih o tomto jazyce, rozhodl jsem se tuto nepríjemnou vlastnost ceského trhu obohatit o své zkušenosti, které jsem nabyl pri vývoji svých aplikací a které jsem se od jiných programátoru naucil.

ISBN 80-85649-84-5

VFP3_popis_jazyka

Popisuje základní objekty programovacího jazyka FoxPro verze 3, jeho prostředí, vstupy a výstupy atd.

ISBN 80-85649-35-7

VFP3_prakticky

Ucebnice je koncipována tak, aby vám poskytla v zacátcích užívání Visual FoxPro nekteré vhodne pripravené nástroje – trídy, šablony, s jejichž pomocí nejen že rychle zacnete vyvíjet aplikace v novém prostredí, ale pochopíte také jeho výhody. Obecné zásady, které jsou v ucebnici popisovány, byly overeny praxí lektoru a uživatelu kurzu.

ISBN 80-85649-46-2

VFP3_průvodce

Následující kapitoly jsou zamereny predevším na zvládnutí uživatelského pracovního prostredí, které je v mnohém velmi podobné, nebo zcela shodné s prostredím jiných produktu Microsoftu jako je Access, Visual Basic, Excel nebo Word a samozrejme rada postupu je shodná s prací ve Windows 95. Je to výsledek normalizacních snah, které sledují zejména cíl usnadnit uživateli zvládnutí každého dalšího nástroje snadneji.
Do pracovního prostredí patrí také nástroje pro tvorbu uživatelských aplikací. Nebudu popisovat programování a vlastní jazyk programu Visual FoxPro. Pokud upozorním na nekteré príkazy nebo funkce jazyka, pak jen pro potreby práce v prímém režimu. Presto se zamerím i na podstatnou složku každé profesionální aplikace - formuláre (Form), dríve obrazovky (Screen) a to vcetne jejich zarazení do projektu s vytvorením uživatelské aplikace až po distribucní diskety. Zamerím se ve všech kapitolách predevším na nové prvky a postupy, které prináší jak program Visual FoxPro tak i Windows 95.

80-85649-36-5

VFP6_popis jazyka

I. díl popis príkazu a funkcí (kapitoly 1-6) Obsahuje popis príkazu a funkcí, tak jak se ve FoxPro vždy používaly. V nekterých prípadech jsem pripojil i  jednoduché príklady pro použití. I pres snahu po maximální strucnosti, se vám muže zdát kniha dosti rozsáhlá. Ale takový už je život. Pryc jsou casy FoxBase, kdy jsme vystacili s informacemi na padesáti stranách. II. díl popis objektu, vlastností, událostí a metod (kapitola 7) Obsahuje popis všech definovaných objektu, prvku a kolekcí a jejich vlastností, metod a událostí. V nekterých fázích vývoje aplikace (návrh uživatelského interfejs pomocí formuláru) musíte využít objektové koncepce programování a potom jiste tento prehled uvítáte. Jednotlivé pojmy jsou usporádány abecedne a rozdeleny do skupin: objekty, vlastnosti, metody a události. Pri popisu objektu a prvku je pro každý zároven uveden prehled možných vlastností, metod a událostí. Naopak pri popisu vlastností a metod naleznete odvolávku na objekty, kde je možno vlastnost nebo metodu použít. Pripravený rejstrík vám jiste usnadní vyhledání potrebné informace. Prostrednictvím Visual FoxPro jste získali velmi silný nástroj pro rychlý vývoj databázových aplikací (RAD) pro Windows. Preji vám, aby tato publikace vám pomohla nejen pri jeho zvládnutí ale i pri efektivním využití všech poskytnutých nástroju.

ISBN 80-85649-83-7

VFP6_programování

V ucebnici se nebudete mechanicky seznamovat s jednotlivými príkazy nebo pravidly pro použití Visual FoxPro, ale budete se ucit postupum a zpusobu používání jednotlivých prvku programování. Tato publikace je urcena zacínajícím, pokrocilým i vyspelým uživatelum Visual FoxPro. Každá skupina programátoru nalezne ve více jak 100 praktických návodech a príkladech užitecný nápad pro vlastní tvorbu. Ucebnice je rozdelena do šesti oddílu: 

Oddíl I: Objektove orientované programování
Úvod do programování ve Visual FoxPro Seznámí s posledními vývojovými trendy komponentového programování, Windows DNA a vysvetlí základní pojmy. Pokusí se zaradit Visual FoxPro mezi nástroje Visual Studia a popíše vlastnosti a novinky ve Visual FoxPro 6.0. Migrace z FoxPro 2.x Diskutuje otázky prechodu aplikace z prostredí DOS do Visual FoxPro 6.0. Popisuje nekolik možných postupu a poskytne praktické rady, jak prevod aplikace úspešne provést. Objektove orientované programování Vysvetlení pojmu trída a objekt, prvek a kontejner. Je popsána hierarchie Programování ve Visual FoxPro tříd ve Visual FoxPro. Krátkou zmínku najde ctenár o COM a DCOM a komponentovém programování. Záver je venován nekolika praktickým pokynum autora pro vytvorení aplikace. Vývojové prostredí Jednoduchý popis Registry informuje o novém zpusobu záznamu výchozího prostredí Visual FoxPro a možnostech jeho úpravy pomocí dialogu Volby (Options). Pozornost je venována visuálním prvkum prostredí: menu,  toolbar, okna, místní nabídka a speciální tlacítka. Programátor využije pouze specifické prvky z prostredí.
Oddíl II: Príprava aplikace
Pruvodci a tvurci Seznamuje s visuálními pomocníky vývojáre: pruvodci a tvurci. Demonstruje vytvorení aplikace s minimálními znalostmi OOP použití
nového Application Wizard a Builder. Rozširuje použití pruvodcu i do oblastní jednotlivých objektu: tabulek, formuláru a sestav nebo pro spojení s aplikacemi Office Správce projektu Nástroj pro správu objektu aplikace a její sestavení. Hlavní formy úpravy okna Správce a základní operace, které programátor muže s objekty a projektem požadovat. Sestavení aplikace. Programovací jazyk Visual FoxPro V této cásti jsou pripomenuty základní programové struktury xBase jazyka a popsáno použití promenných. Pozornost je venována také symbolickým konstantám. Duální programování ve Visual FoxPro a nové príkazy a zmeny základního jazyka. Zajištení prechodu na rok 2000. Použití NULL v agregovaných funkcích. 

Oddíl III: Pracujeme s daty Návrh databáze
Objektová analýza dat a shromáždení požadavku v tabulkách. Specifikace polí, jejich vlastností a datových typu. Urcení charakteru relací mezi tabulkami a príprava spojovacích polí. Jednoduché databázové diagramy. Definice databáze Praktický postup použitím Návrháre databáze, popis prostredí a operací s tabulkami. Grafické vyjádrení datového modelu a jeho další úpravy. Definice stálých relací a datové integrity. Reference na více databází.

ISBN 80-85649-70-5

Velká kniha e-learningu

Kniha se skládá ze dvou částí - bílé pro manažery a modré pro autory vzdělávacích programů - e-kurzů.  Podrobný obsah knhy si stáhněte na odkazu níže. 

ISBN 80-85649-89-1

Objednávka

Všechny publikace si můžete objednat na kontatním mailu - honza@gcomp.cz. Jejich cena je jednotná - za částku 121,- Kč na nosiči CD. K ceně je připočítáno poštovné.

Velka kniha - osnova.pdf (49kb)